You, dear Doctor, are my only rescue! / Jest Pan, Panie Doktorze, jedynym ratunkiem! Exeter Performance

February 16, 2018

Thursday 1 March 2018
16:00–18:00 hrs

Exeter Phoenix
Gandy Street,
Exeter EX4 3LS
Devon

[EN] Letters written to sexologists in socialist Poland – collected by anthropologist and historian Agnieszka Ko?cia?ska – serve as a source material for a performance installation in which an ensemble of performers reviews, transcribes and reads passages aloud in Polish and English.

The performance, created by artist Benny Nemerofsky Ramsay and produced by the Cruising the Seventies Research Group, seeks to reveal the shifting, overlapping positions of queers in Poland struggling to define their identities, build communities and take control of their destinies, painting a portrait of the evolving sexual consciousness of the era.

First performed at Edinburgh’s Basic Mountain, “You, Dear Doctor…!” is now coming to Exeter’s Phoenix. The performance will be followed by a talk by Ko?cia?ska on the roots and purpose of this project and an open discussion with the audience.

Please RSVP at deardoctor.eventbrite.com or on Facebook. More details below. Admission is free of charge. The venue is wheelchair accessible. As of now, we apologize that we are not able to provide BSL interpretation or live transcription for this event.

Event hosted by Rethinking Sexology Project and kindly supported by Exeter University Polish Society.

[PL] Zapraszamy na darmowe wydarzenie po?wi?cone historii seksualno?ci oraz seksuologii w Polsce. Zaczniemy od performance zrodzonego ze wspó?pracy Agnieszki Ko?cia?skiej i Benny’ego Nemerofsky Ramsay’a, po czym us?yszymy nieco wi?cej szczegó?ów na temat ?róde? i celu tego projektu od Agnieszki. Reszt? wieczoru po?wi?cimy dyskusji z publiczno?ci?. Prosimy o potwierdzenie RSVP na stronie deardoctor.eventbrite.com lub bezpo?rednio przez FB. Wi?cej szczegó?ów poni?ej.

Performance wyrasta z listów do seksuologa zebranych przez antropolo?k? i historyczk? seksualno?ci Agnieszk? Ko?cia?sk?. W jego trakcie grupa performerów przepisze odr?cznie i odczyta na g?os ich fragmenty po polsku i po angielsku. Akcja jest prób? pokazania sytuacji seksualnych i p?ciowych odmie?ców w socjalistycznej Polsce i ich walki o zdefiniowanie w?asnych to?samo?ci, zbudowanie wspólnoty i przej?cie kontroli nad swoim losem. Kre?li tym samym portret ewoluuj?cej ?wiadomo?ci seksualnej epoki PRL.

Wystawiony poprzednio w Edynburskim Basic Mountain, “Jest Pan, Panie Doktorze…!” zawita teraz do Exeter Phoenix.

Wst?p wolny. Budynek Exeter Phoenix jest dostosowany do potrzeb osób korzystaj?cych z wózka inwalidzkiego. Niestety obecnie nie jeste?my w stanie zaoferowa? t?umaczenia w formie BSL lub transkrypcji na ?ywo, za co przepraszamy.

Wydarzenie powstaje we wspó?pracy z Rethinking Sexology Project i ze wsparciem Exeter University Polish Society.